Privacyverklaring

Privacy beleid De Beleving

 

Wanneer in deze privacyverklaring verwezen wordt naar De Beleving, wordt verwezen naar de commandataire vennootschap Abigo (Abigo cv) met maatschappelijke zetel te Louis Van Regenmortellei 5 in 2150 Borsbeek en met als ondernemingsnummer BE0837 530 563. Abigo cv is in het kader van deze privacyverklaring de verwerkingsverantwoordelijke.

Wanneer je beroep doet op de diensten van De Beleving, vertrouw je hem/haar jouw persoonsgegevens toe. Het kan ook zijn dat De Beleving jouw gegevens via anderen heeft ontvangen in het kader van haar diensten.

 

Deze privacyverklaring wil jou duidelijkheid bieden over de gegevens die De Beleving verzamelt, waarom De Beleving deze verzamelt en wat De Beleving hiermee doet. Hierbij wil De Beleving er je tevens op wijzen dat zij steeds te beschikking staat indien je aanpassingen wenst in de gegevens waarover ze beschikt.

In deze privacyverklaring wordt uiteen gezet:

 • Welke gegevens De Beleving verzamelt

 • Hoe De Beleving die gegevens gebruikt

 • Hoe je jouw gegevens kan laten aanpassen

 • Wanneer deze privacyverklaring van toepassing is

 • Hoe de naleving van deze privacyverklaring wordt gecontroleerd en hoe wordt omgegaan met klachten omtrent deze privacyverklaring.

 • Hoe wijzigingen aan deze privacyverklaring worden gecommuniceerd.

 

1. Welke gegevens verzamelt De Beleving?

Jouw gegevens worden in hoofdzaak verzameld voor het vaststellen van basisinformatie (met name jouw naam, jouw adres, de taal die je spreekt, jouw afspraken, betalingen, jouw contactgegevens,) alsook meer gevoelige informatie (met name jouw psychische gesteldheid, info omtrent jouw familiale situatie, jouw seksuele geaardheid, jouw religieuze of levensbeschouwelijke opvattingen, die De Beleving nodig heeft voor het verstrekken van de diensten waarvoor je op hem/haar beroep doet.

 

Voor nagenoeg alle diensten van De Beleving dien je hen vooraf jouw belangrijkste identificatiegegevens mee te delen. Dit gebeurt tijdens een eerste gesprek. Deze gegevens worden opgeslagen in de beveiligde databanken van De Beleving of de veilig bewaarde papieren bestanden van De Beleving. Tijdens het verstrekken van de diensten kunnen bijkomende gegevens aan deze databanken/bestanden toegevoegd worden.

 

2. Hoe gebruikt De Beleving deze gegevens?

De Beleving hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer. De informatie die zij verzamelt overeenkomstig hetgeen hoger wordt beschreven, wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de General Data Protection Regulation (GDPR) ofwel Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

De Beleving gebruikt jouw persoonsgegevens in hoofdzaak omdat dit nodig is om de zorgdiensten te kunnen leveren en beheren waarvoor hem/haar om tussenkomst verzocht (inclusief afsprakenbeheer, facturatie, oplossing van klachten of technische problemen).

De Beleving is hierbij gehouden tot geheimhouding van deze gegevens. Het verstrekken van deze diensten op jouw verzoek geldt als rechtsgrond voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Jouw persoonsgegevens worden daarbij enkel bewaard, ingekeken en gebruikt voor zover dat noodzakelijk is voor deze diensten.

De Beleving deelt jouw persoonsgegevens met derden buiten hen als zij te goeder trouw van mening is dat deze gegevensdeling redelijkerwijs nodig is voor het volgende:

 • om te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, wettelijke procedures of uitvoerbare verzoeken van overheidsinstanties.
 • om rechtsvorderingen in te stellen of om zich tegen rechtsvorderingen te verdedigen. Hiervoor kunnen jouw persoonsgegevens worden overgemaakt aan rechtbanken, gerechtsdeurwaarders en advocaten, indien dat nodig blijkt.

 

De Beleving doet haar uiterste best om zichzelf en haar cliënteel te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van gegevens die in zijn/haar bezit zijn. In het bijzonder geldt het volgende:

 • De Beleving evalueert periodiek en systematisch zijn/haar handelswijze met betrekking tot verzameling, opslag en verwerking van gegevens, waaronder fysieke beveiligingsmaatregelen, als bescherming tegen ongeautoriseerde toegang tot systemen.

 

3. Hoe kan je jouw gegevens laten aanpassen?

Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is het doel van De Beleving duidelijk te zijn over de gegevens die ze verzamelt, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen over hoe jouw gegevens worden gebruikt. Je kan De Beleving onder andere contacteren op www.debeleving.be en/of via brief op Louis Van Regenmortellei 5, 2150 Borsbeek om:

 • Inzage te krijgen in jouw persoonsgegevens bij De Beleving en/of hiervan een kopie te krijgen;

 • meer informatie te verkregen over hoe jouw persoonsgegevens door De Beleving worden verwerkt;

 • een aanvraag in te dienen om jouw gegevens te laten verbeteren, aan te vullen, overdragen of wissen ;

 • een klacht of datalek te melden.

 

Ingeval je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten verbeteren of aanvullen, zal De Beleving proberen deze gegevens snel bij te werken. In afwachting hiervan kan je verzoeken dat jouw gegevens voorlopig niet verder worden gebruikt.

Ingeval je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten overdragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, dan zal De Beleving proberen om deze gegevens zo snel mogelijk in een machineleesbaar formaat over te dragen, mits het gaat om gegevens die je zelf aan De Beleving hebt bezorgd (bv. attesten […]) en mits dit technisch mogelijk is en veilig kan gebeuren.

 

Indien je aangeeft jouw persoonsgegevens te willen laten wissen, dan zal De Beleving zo snel mogelijk tot wissing overgaan , tenzij ze die gegevens wettelijk gezien moet bewaren of mag bewaren voor legitieme zakelijke of juridische doeleinden. Je kan in elk geval vragen dat jouw gegevens voorlopig niet verder worden verwerkt gedurende de periode dat De Beleving nagaat of jouw gegevens gewist kunnen worden. Jouw verzet tegen het gebruik van jouw gegevens voor nieuwsbrieven en andere direct marketing zal hoe dan ook steeds worden gerespecteerd.

 

Wanneer je jouw persoonlijke gegevens bijwerkt, kan De Beleving je vragen jouw identiteit te verifiëren voordat zij jouw verzoek kan verwerken. De Beleving kan bovendien verzoeken weigeren die onredelijkerwijs worden herhaald, onevenredige technische inspanningen vereisen (zoals het ontwikkelen van een nieuw systeem of het aanbrengen van fundamentele wijzigingen in een bestaande handelswijze), de privacy van anderen in gevaar brengen of zeer onpraktisch zouden zijn (zoals verzoeken met betrekking tot gegevens die zich op back-upsystemen bevinden).

 

Indien je meent dat De Beleving jouw persoonsgegevens niet rechtmatig verwerkt en jouw privacyrechten niet respecteert, dan hebt je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermignsautoriteit.be). Je wordt wel vriendelijk verzocht om klachten eerst aan De Beleving voor te leggen, zodat we samen naar een snelle oplossing kunnen zoeken.